Thursday, 27 October 2011

PENULISAN (BAHAGIAN B)InHouse Training Skema Pemarkahan Penulisan Bahasa Melayu untuk semua guru BM.PANDUAN PEMARKAHAN ITEM BAHAGIAN B

Penskoran CEMERLANG (26 - 30 Markah)
 1. Persembahan atau penyampaian idea yang jelas dan menarik untuk dibaca.
 2. Pengolahan idea yang bernas, mempunyai huraian atau contoh yang lengkap dan menggunakan pelbagai ayat gramatis bertepatan dengan tema.
 3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema atau soalan yang diberikan.
 4. Penggunaan tanda baca dan ejaan yang betul berdasarkan jenis karangan.
 5. Mengandungi pendahuluan, minimum empat isi dan penutup yang bernas.
 6. Membuat kesalahan yang minimum sekitar satu hingga tiga kesalahan.


Penskoran BAIK (21 - 25 Markah)
 1. Persembahan atau penyampaian idea yang jelas dan menarik untuk dibaca.
 2. Pengolahan idea yang bernas, mempunyai huraian atau contoh yang lengkap dan menggunakan pelbagai ayat gramatis bertepatan dengan tema.
 3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema atau soalan yang diberikan.
 4. Penggunaan tanda baca dan ejaan yang betul berdasarkan jenis karangan.
 5. Mengandungi pendahuluanminimum empat isi dan penutup yang bernas.
 6. Membuat kesalahan yang minimum sekitar satu hingga tiga kesalahanan.


Penskoran SEDERHANA (16 - 20 Markah)
 1. Persembahan atau penyampaian idea yang jelas untuk dibaca.
 2. Pengolahan idea yang baik dan menggunakan ayat yang gramatis bertepatan dengan tema atau soalan.
 3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tema atau soalan yang diberikan.
 4. Terdapat beberapa kesalahan tanda baca dan ejaan tetapu masih tidak menjejaskan karangan.
 5. Mengandungi pendahuluanminimum dua isi dan penutup yang bernas.
 6. Membuat kesalahan yang maksimum sehingga lapan kesalahanan.
 7. Kurang daripada 80 patah perkataan.
Ketua Panitia yang sentiasa bersemangat.
Penskoran MEMUASKAN (11 - 15 Markah)
 1. Persembahan atau penyampaian idea mudah dan ringkas untuk dibaca
 2. Pengolahan atau menyatakan idea menggunakan ayat dasar yang bersesuaian dengan tema atau soalan.
 3. Menggunakan kata dan kosa kata tetapi terhad, masih sesuai dengan tema.
 4. Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar, noktah dan koma) dan terdapat banyak kesalahan tanda baca dan ejaan dalam karangan.
 5. Mengandungi pendahuluan, minumum satu isi dan penutup yang sesuai.
 6. Membuat banyak kesalahan tetapi masih tidak menjejaskan idea keseluruhan.
 7. Kesalahan maksimum sehingga 15 kesalahan.


Penskoran PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM (1 - 10 Markah)
 1. Persembahan atau penyampaian idea tidak sesuai dengan tema karangan.
 2. Pengolahan idea atau isi tidak tepat dan tidak berkaitan dengan tema serta sukar difahami.
 3. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak berkesesuaian dengan tema.
 4. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan sepenuhnya. 
 5. Karangan yang tidak mengikut format atau kehendak tema.
 6. Pendahuluan, isi karangan dan penutup kabur atau tidak jelas maksudnya.
 7. Keseluruhan persembahan / isi karangan terpesong atau tidak menjawab soalan atau tajuk yang diberi.

No comments:

Post a Comment