Thursday, 27 October 2011

TIPS MENGARANG YANG BERKESAN

Pelbagai gelagat murid semasa menjawab soalan peperiksaan...

Pilih soalan yang tepat
 • Baca semua soalan.
 • Pilih tajuk karangan berserta format yang benar-benar kamu kuasai.
 • Cari isi-isi penting yang tepat dan sesuai dengan kehendak soalan.

Kunci Soalan
 • Kunci karangan biasanya berupa kata atau rangkaian kata. Contohnya :

i  Ceritakan tindakan-tindakan………
         ii  Tulis perbualan………..
        iii  Bincangkan……..
 • Garislah kata kunci soalan untuk mengelakkan karangan terpesong daripada kehendak soalan


Sediakan Rangka Karangan
 • Rangka karangan perlu mempunyai pendahuluan, isi dan penutup
 • Isi-isi karangan perlu diberikan huraian berserta contoh yang sesuai.
 • Karangan anda harus mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk

Tulislah karangan yang baik
 • karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup
 • Isi pengenalan yang dimuatkan mestilah dapat memberikan gambaran umum tentang kehendak soalan.
 • Pada bahagian isi, memadailah empat isi berserta contoh yang sesuai.
 • Pada perenggan penutup pula, isi mestilah dapat menyimpulkan perkaitan isi karangan
 • Gunakan penanda wacana seperti selain itu, disamping itu, walaupun, dan sebagainya untuk memastikan kesinambungan ayat-ayat dalam karangan.

Semaklah karangan
 • Tujuannya supaya:

  i   markah tidak ditolak
  ii  dapat membetulkan kesilapan ejaan dan frasa;
  iii dapat mengelakkan kekurangan dan pengulangan isi;
  iv panjang karangan menepati arahan soalan

No comments:

Post a Comment